GDPR

SZEMÉLYES ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

1. Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok:

a) az Európai Parlament és Tanács 2016/679 Rendelete (továbbiakban: GDPR)
b) az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (továbbiakban: Infotv.)
c) a polgári törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (továbbiakban: Ptk.)
d) a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (továbbiakban: Pp.)
e) a közvetítői tevékenységről szóló 2002. évi LV. törvény (továbbiakban: Köt.)
f) a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény ( továbbiakban: Grtv.)

2. Az adatkezelés célja:

Az Ügyfél olyan szolgáltatás iránt érdeklődik, amely minimális személyes adat felhasználását igényli; elsősorban a jövőben lehetséges konzultáció technikai szervezésével van kapcsolatban, mint pl. telefonos és levelezési elérhetőség, a szolgáltatás hatékonyságának biztosítása érdekében; illetve az Ügyfél önkéntes hozzájárulásával a honlapon /blogbejegyzésben megjelenő friss tartalmakról történő értesítés érdekében.
A szolgáltatás során az adatkezelés minimalizált jellegű, alapvetően az Ügyfél anonimitását kívánja biztosítani.
A szolgáltatás igénybevétele során nincs jelentősége a közvetlen személyes azonosító adatoknak, mint pl. a teljes név, lakcím, a konkrét munkahely megjelölése, a hozzátartozók személyes adata.
A Szolgáltató nem végez adat- és személyiségprofilozást, ami magában foglalná: a személyes adatok automatizált kezelésének bármely olyan formáját, amelynek során a személyes adatokat valamely természetes személyhez fűződő bizonyos személyes jellemzők értékelésére, különösen a munkahelyi teljesítményhez, gazdasági helyzethez, egészségi állapothoz, személyes preferenciákhoz, érdeklődéshez, megbízhatósághoz, viselkedéshez, tartózkodási helyhez vagy mozgáshoz kapcsolódó jellemzők elemzésére vagy előrejelzésére használnák.

A Szolgáltató a szerződéses kapcsolatban nyugta kiadására jogosult, így a számviteli nyilvántartásában nem szerepel az Ügyfél személyes adata.

3. A kezelt személyes adatok

A Szolgáltató csak a szükséges és az eljárás céljával összhangban levő személyes adatokat kezeli - így az Ügyfél neve, telefonszáma és elektronikus levélcíme.

4. A személyes adatkezelés jogalapja: az Ügyfél hozzájárulása

Az adatkezelésre csak akkor kerülhet sor, ha az Ügyfél a jelen nyilatkozat elfogadásával, tehát egyértelmű megerősítő cselekedettel, írásbeli nyilatkozattal önkéntes, konkrét tájékoztatáson alapuló és egyértelmű hozzájárulását adja a természetes személyt érintő személyes adatok kezeléséhez. Az Ügyfél tisztában van azzal, hogy az előre bejelölt négyzet piktogram alkalmazása vagy nem cselekvés nem minősül hozzájárulásnak.

5. Az adatkezelés időtartama:

Az adatkezelés a nyilatkozat elfogadásától kezdve az Ügyfél ez irányú rendelkezéséig tart.

6. Az adatok törlése:

Az Ügyfél ez irányú rendelkezésével az elektronikus úton és a papír alapon kezelt Ügyfél adatokat a Szolgáltató haladéktalanul törli.

7. Adatkezelő / Szolgáltató megnevezése: Szalai-Nagy Ildikó,
° Nyilvántartási szám: 58384697 
° Adószám: 55106766-1-31
° Telefonszáma: +36-30-7377-221
° E-mail: nagyildiko@kapcsolat-ok.hu

Az Adatkezelő a kezelt adatok minimális személyes tartalmára tekintettel Adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz, illetve erre nem köteles.

8. A kezelt személyes adatok információbiztonságával kapcsolatban az Adatkezelő minden elvárható technikai feltételt teljesít: nem végez hálózati szintű adatrögzítést. A személyes adatokat az Adatkezelő nem továbbítja másnak, nem adja tovább más adatkezelőnek. Az Ügyfél a személyes adatok biztonsága érdekében saját maga jogosult az adatait megadni más adatkezelőnek, így az Adatkezelő biztosítja az adathordozhatóságot pl. ügyvédi irodának, bíróságnak, közigazgatási hatóságnak, egészségügyi szakrendelést ellátó személynek.

9. Adatvédelmi incidens esetén, az Adatkezelő azt indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenteni köteles az illetékes felügyeleti hatóságnál, kivéve, ha az elszámoltathatóság elvével összhangban bizonyítani tudja, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Az Adatkezelő az érintett Ügyfelet is értesíti adatvédelmi incidens esetén.

10. Az Ügyfél adatkezeléssel kapcsolatos jogai a GDPR 15 -22. cikkeiben foglaltak szerint.

a) Tájékoztatás kéréshez, betekintéshez való jog. Az Ügyfél írásban az Adatkezelőtől kérheti, az adjon tájékoztatást, hogy róla milyen személyes adatot kezelnek, annak forrásáról, az adatkezelés céljáról, jogalapjáról, időtartamáról, az adattovábbítás jogalapjáról és címzettjéről.

b) A helyesbítéshez való jog. Az Ügyfél jogosult arra, hogy kérésére az Adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül helyesbítse a rá vonatkozó pontatlan személyes adatokat. Figyelembe véve az adatkezelés célját, az érintett jogosult arra, hogy kérje a hiányos személyes adatok - egyebek mellett kiegészítő nyilatkozat útján történő - kiegészítését.

c) Adattörléshez (elfeledtetéshez) való jog. Az Ügyfél kérheti, hogy töröljék a személyes adatait. A törlési kérelmet az Adatkezelő abban az esetben utasítja el, ha a jogszabály őt a személyes adatok tárolására és / vagy zárolásra kötelezi, pl. hatósági vagy bírósági eljárás során.

d) Zároláshoz való jog. Az Ügyfél írásban kérheti, hogy a személyes adatait az Adatkezelő zárolja. A zárolás addig tart, amíg az Ön által megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. Az adatai zárolását kérheti például abban az esetben, ha úgy gondolja, hogy jogsérelem érte, azonban az Ön által kezdeményezett hatósági vagy bírósági eljárás érdekében szükséges az, hogy a személyes adatát az Adatkezelő ne törölje. Ebben az esetben a hatóság vagy a bíróság megkereséséig az Adatkezelő tovább tárolja a személyes adatot, ezt követően törli az adatokat.

e) Adathordozhatósághoz való jog. Az Ügyfél jogosult kérni a személyes adatainak adatkezelők közötti, másik adatkezelőnek történő közvetlen továbbítását, ha ez technikailag megvalósítható.

f) A tiltakozáshoz való jog. Az Ügyfél írásban tiltakozhat az adatkezelés ellen. Így például, ha az Adatkezelő személyes adatot közvetlen üzletszerzés, ennek érdekében például a személyes adatára vonatkozó matematikai és statisztikai elemző eljárásokat alkalmazna, vagy közvélemény-kutatás vagy tudományos kutatás céljából továbbítaná, felhasználná. Így például Ön tiltakozhat az ellen, ha az Adatkezelő a hozzájárulása nélkül az Ön személyes adatait tudományos kutatás céljából felhasználná. 8. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a válaszát.

11. Az Adatkezelő köteles a kérelem benyújtásától számított legrövidebb idő alatt, legfeljebb azonban egy hónapon belül, közérthető formában, az érintett erre irányuló kérelmére írásban megadni a válaszát.

12. Jogérvényesítési lehetőségek. Ha az Ügyfélnek nem sikerült a személyes adatával kapcsolatos tiltakozását, panaszát, kérelmét megnyugtató módon rendeznie és/vagy úgy ítéli meg, hogy személyes adatai kezelésével kapcsolatban jogsérelem következett be vagy annak közvetlen veszélye fennáll, úgy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál jogosult az Ügyfél bejelentést tenni.

A Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság elérhetőségei:
Székhely: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c.
Postacím: 1530 Budapest, Postafiók 5.
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Telefon: +36 (1) 391-1400
Fax: +36 (1) 391-1410
Honlap: www.naih.hu

Személyes adatainak a védelméhez fűződő jogainak a megsértése esetén az Ügyfél jogosult polgári peres eljárásban bírósághoz fordulni.